baner750x100

Jakich pozwoleń wymaga postawienie pomostu wędkarskiego?

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.), której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. reguluje całokształt zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami. Reguluje także kwestie dot. własności wód i gruntów pokrytych wodami, a także obowiązki właścicieli i użytkowników wód, zasady i warunki korzystania z zasobów wodnych oraz sytuacje mogące spowodować nałożenie kar grzywny.

    Nowa ustawa nakłada obowiązek umożliwienia dostępu do wód. Brak uprzednio konkretnego zapisu oraz odpowiednich przepisów karnych, był przyczyną wielu konfliktów. Obecnie, w art. 27 pkt 1, określona została szerokość pasa dostępu tj. 1,5 m od linii brzegu, którego nie wolno grodzić i na którym nie można uniemożliwić przechodzenia. Za zachowanie pasa dostępu właściciel nie otrzymuje żadnego odszkodowania. Art. 194 pkt 2 określa sankcje karne za nieprzestrzeganie tych przepisów.

     W świetle obecnie obowiązującego prawa wodnego pomosty są urządzeniami wodnymi, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowaniu terenu. Pozwolenie wodnoprawne jest  decyzją administracyjną wydawaną zarówno na podstawie Prawa wodnego jak i Kodeksu postępowania administracyjnego i musi spełniać wymogi przepisów zawartych w obu tych ustawach. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Pozwolenia wodnoprawne są wydawane tylko na wniosek podmiotu zainteresowanego, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny.

    Następnym dokumentem niezbędnym do realizacji tego zadania jest uzyskanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgody na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane zgodnie z art. 20 w związku z art. 11 ustawy –Prawo wodne,  w imieniu którego występuje Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Do wniosku o użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa należy dołączyć

1.    decyzję pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu /kserokopia/,

2.    kopia mapy ewidencyjnej z naniesionym pomostem i jego wymiarami.

    Specyfika urządzeń wodnych oraz ich rola w kształtowaniu zasobów wodnych

i korzystaniu z tych zasobów powoduje, że ich realizację i funkcjonowanie reguluje nie tylko ustawa Prawo wodne, ale również ustawa Prawo budowlane- Dz. U z 2003 r., poz.718. Oprócz wydanej na podstawie ustawy Prawo wodne decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) na wykonanie urządzenia wodnego, podmiot musi również uzyskać decyzję – pozwolenie na budowę, którą wydaje starosta na podstawie ustawy Prawo budowlane.

    Tak więc na wykonanie urządzeń wodnych - pomostów jak również na ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę podmiot winien spełnić warunki:

1.    uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- wydaje wójt gminy,

2.    uzyskać decyzję-pozwolenie wodnoprawne – wydaje właściwy starosta,

3.    uzyskać zgodę na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane – wydaje Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,

4.    uzyskać decyzję - pozwolenie na budowę lub zawiadomienie o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych – wydaje starosta.

Źródło: http://zmiuw.pl/index.php?page=kontakt