baner750x100

Ciąg dalszy informacji związanych z katastrofą ekologiczną na rz. Wąskiej i j. Drużno

Nawiązując do wcześniejszej informacji o wynikach badań fizykochemicznych w pobranych dnia 27.05.2014 próbek wody z Jeziora Drużno, rzeki Wąskiej i rzeki Brzezinki w związku z wystąpieniem śnięcia ryb, przekazujemy do wiadomości ocenę pozostałych  wykonanych analiz.

Przeprowadzone badania substancji z grupy szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (zbadane wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenie syntetyczne i niesyntetyczne – cynk, miedź, chrom ogólny) oraz substancji priorytetowych (metale ciężkie formy rozpuszczone - kadm, nikiel, ołów, rtęć oraz pestycydów - endosulfan, heksachlorobenzen, heksachlorocykloheksan, pentachlorobenzen, pentachlorofenol, trichlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, DDT para-para, DDT całkowity, trichloroetylen, tetrachloroetylen, chloropyrifos, chlorfenwinfos, symazyna i trfluralina) nie przekraczały środowiskowych norm jakości.

 

Analiza próbek wody pobranych po zdarzeniu (29.05. 2014 r.) w ramach kontroli stanu jakości wód rzeki Wąskiej i rzeki Brzezinki wykazała, że zawartość tlenu rozpuszczonego jest wystarczająca a odczyn pH mieścił się w zakresie przewidzianym dla I klasy.

W stosunku do wyników analiz z dnia 20.05.2014 r., na Brzezince odnotowano na ogół spadek wartości BZT5, ChZT-Cr, azotu amonowego, a także azotu i fosforu ogólnego,  jednak  wielkości stężeń nadal kwalifikują  większość parametrów do potencjału poniżej dobrego.

Natomiast na rzece Wąskiej przekroczenia wartości granicznych utrzymały się we wskaźnikach ChZT-Cr i azot Kjeldahla.

W ramach działań rekontrolnych kolejny pobór próbek wody zaplanowano w dniu 13.06.2014 roku.

Inspektorat kontynuuje czynności kontrolne w Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. pod kątem przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

Prowadzone w dniu 02.06.2014 r. czynności kontrolne ujawniły kolejne naruszenie przez Zakład pozwolenia zintegrowanego polegające na niepowiadomieniu Starosty Elbląskiego o wystąpieniu rozszczelnienia instalacji amoniakalnej, które według uzyskanych danych miało miejsce w dniu 19.05.2014r.

Ustalono, że wody z płukania zbiorników wody lodowej tej instalacji zostały odprowadzone kanalizacją wód opadowych do Strugi Brzezinka. Pozwolenie zintegrowane przewiduje taką możliwość odprowadzania.

W związku z toczącym się, z wniosku tut. Inspektoratu postępowaniem w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego za wcześniej stwierdzone naruszenia, informację dotyczącą rozszczelnienia instalacji amoniakalnej przekazano Staroście Elbląskiemu do wykorzystania w prowadzonym postępowaniu.

Dalsze działania zostaną podjęte po zakończeniu kontroli, której termin, z uwagi na równocześnie prowadzone czynności innych organów i w związku z tym utrudnienie w skompletowaniu materiału dowodowego, ulegnie wydłużeniu.

 

Źródło: www.wios.olsztyn.pl